Privacy verklaring

Senturra Bewindvoering B.V. respecteert de privacy van haar cliënten, in het bijzonder hun
rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoon gegevens.
Senturra Bewindvoering is dan ook verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens: Senturra Bewindvoering B.V.,
gevestigd aan het Kattegat 6-6, 9723 JP, te Groningen.

Verwerking van persoonsgegevens

Senturra Bewindvoering verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van één
van onze diensten als financieel zorgverlener, en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

 • Voor – en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij van u verwerken:

 • Burgerservicenummer
 • Lidmaatschap vakbond
 • Overige persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitoefenen van onze
 • werkzaamheden

Doel van de verwerking

Senturra Bewindvoering B.V. verwerkt uw persoonsgegevens niet zomaar. Dit doen wij op
basis van de volgende doelen.

 • Wij vertegenwoordigen u op grond van de beginselen in art. 1:43 BW 1 e.v. in en buiten rechte in het beheer van uw vermogensrechtelijke belangen. Het is onze wettelijke taak om uw zaken op een juiste wijze te beheren. Dit beheer en behartigen is alleen mogelijk wanneer wij beschikking over uw persoonlijke en vermogensrechtelijke gegevens.
 • Het afhandelen van betalingen is hierin één van onze wettelijke taken.
 • Senturra Bewindvoering B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijke toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig zijn voor het doen van belastingaangifte.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onzdienstverlenging.


Geautomatiseerde besluitvorming

Senturra Bewindvoering B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat
hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder
dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Senturra Bewindvoering B.V.) tussen
zit. Senturra Bewindvoering B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen.
Software

2Work Software, voor het beheren van uw gegevens, het administratief kunnen verwerken
van uw privé administratie en voorts het kunnen verrichten van betalingen en het afleggen
van verantwoording aan zowel de cliënt als de Rechtbank.

Fiscaal gemak (Unit4) voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting alsmede het
kunnen aanvragen van alle voor de cliënt relevante toeslagen.

Redsystemen (OpenDis) voor het archief, voor het digitaal opslaan van alle cliënt gegevens
en diens correspondentie met derden.

Microsoft Office, voor de uitvoer van operationele zaken als wettelijk vertegenwoordiger
van natuurlijke personen, zoals het verzenden en ontvangen van e-mail, aan derden.

Bewaren persoonsgegevens

Senturra Bewindvoering B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de
volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens.
In zaken waarin wij optreden als uw wettelijke vertegenwoordiger bewaren wij uw
persoonlijke gegevens voor de duur van onze dienstverlening, uw administratie bewaren wij
voor de duur van 7 jaren.

In zaken waarin het beschermingsbewind of andere maatregel wordt opgeheven bewaren
wij de administratie voor de duur van 7 jaar. Indien de maatregel wordt beëindigd als gevolg
van overlijden van de rechthebbende geldt een wettelijke verjaringstermijn van 10 jaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Senturra Bewindvoering B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze
uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te
voldoend aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Senturra Bewindvoering B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwekringen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Senturra gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverweking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Senturra
Bewindvoering B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u
bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwekring van uw persoonsgegevens sturen naar info@senturra.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzake door u is gedaan, vragen wij u een kopie
van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek.

Senturra Bewindvoering B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan

via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Senturra Bewindvoering B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch
contact met ons op of via info@senturra.nl

login